توت

http://sokootcraft.ir/ax/chobha/toot/1.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/chobha/toot/2.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/chobha/toot/3.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/chobha/toot/4.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/chobha/toot/5.jpg

(Morus alba) توت از تیره گزنه هااست که شامل ده تا شانزده گونه می باشد. شاه توت یکی از انواع این درخت است. توت سیاه
با وجود اینکه کامل ا شبیه شاه توت است، بر خلف آن میوه اش شیرین و تا حدی لزج است. توت سفید در چین مرکزی و شرقی
بصورت بومی وجود دارد. این درخت قرنها پیش به اروپا برده شد، در آمریکا به عنوان منبع غذائی برای کرم ابریشم در اوائل
گفته می شود در آمریکا » توت قرمز « دوران استقلل این کشور این درخت مورد استفاده قرار گرفت. البته نوعی از توت که به آن
بصورت بومی وجود داشته که از ایالت ماساچوست تا ایالت کانزاس دیده می شود .
توت سیاه نیز که در آسیای غربی وجود داشته قبل از دوران رومی ها به اروپا برده شده است .
یک درخت قدیمی و یا تاریخی در اکثر کشورهای جهان که معمول ا در هر کشوری دارای قدمت بیش از دویست،
سیصد سال است. دارای پوست زرد نارنجی بوده که از مشخصه های جالب آن در زمستان است )بیشتر در مورد
درختان نهال و جوان(. درختی است مقاوم و کم نیاز که در اکثر مناطق و آب و هوا رشد می نماید و حتی می تواند
به ارتفاع ۵۲ متر نیز برسد. بعضی از درختان توت فقط گلهای نر تولید نموده و بنابراین میوه نمی آورند. این
نوع درختان به عنوان یک درخت زینتی سایه دار بسیار مناسب هستند .