تخته نردهای معرق تمام چوب

http://sokootcraft.ir/ax/takhte_nardha/25.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/takhte_nardha/24.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/takhte_nardha/23.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/takhte_nardha/22.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/takhte_nardha/21.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/takhte_nardha/20.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/takhte_nardha/00.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/takhte_nardha/0.jpg

ادامه آثار در ادامه مطلب…

http://sokootcraft.ir/ax/takhte_nardha/10.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/takhte_nardha/11.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/takhte_nardha/12.jpg

۵

http://sokootcraft.ir/ax/takhte_nardha/14.JPG

*