تخته نرد چند کاره معرق کاری شده

تابلو معرق تمام چوب چندکاره این اثر شامل ۴ کاربرد در یک مجموعه است . کاربرد اول : تابلو معرق تمام چوب با طرح نگارگری ایرانی کاربرد دوم : میز عسلی ( با باز کردن پایه های میز عسلی که در قاب تابلو تعبیه شده است ) کاربرد سوم : صفحه شطرنج کاربرد چهارم : بازی نرد ( که باز باز کردن ۴ قفل چوبی روی صفحه شطرنج … )…